Merni centri MC 3×0

Merni centri su namenjeni za merenje,analizu i kontrolu u monofaznim i trofaznim elektroenergetskim mrežama.
RMS-vrednost zapisuje po principu brzih uzorčnih naponskih i strujni signala. Ugradjeni mikroprocesor iz merenih signala izračunava merene veličine (napon,struja,frekvencu,energiju,snagu,faktor snage,fazne uglove Itd..) izračuna merjene veličine (napetost, tok, frekvenco, energija, moč, faktor moči, fazne kote itd.).

Osobine

– Merenje trenutnih vrednosti 67 veličina (U, I, P, Q, S, PF, PA, f, φ…) (samo MC330)
– 4 brojila energije
– Klasa tačnosti U, I, P 0,5, radna energija, klase 1 (opcijsko 0,5s)
– Frekventno područje od 16 do 400 Hz
– Do 2 tarifna ulaza (opcija)
– Do 2 S0- ili i relejna izlaza (opcija)
– Naizmenično ali univerzalno napajanje (opcija)
– Grafički LCD-displej; 128 x 64 piks sa osvetlenjem
– Avtomatsko područje nazivne struje (maks. 12,5 A) i napona (opcija)
– Korisničko podešavanje prikaza merenja
– Podrška u više jezika (13 jezika)
– USB komunikacija, RS485 ali RS232 komunikacija do 115.200 bit/s (opcija)
– Komunikacijski protokol MODBUS
– Za korisnike prijatana PC-programska oprema MiQen
– MC 350 –zapisivanje podataka mreže
– MC 330 – multimeter

Katalozi, sertifikati i uputstva